Běžná cena je aktuální doporučenou cenou výrobců!
Kategorie
  Značky
   Blog
    Produkty
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel

     Obchodní podmínky

     Obchodní podmínky

     Obchodní podmínky

      

     Obchodní podmínky společnosti NÁSTROJE CZ, s.r.o., se sídlem Riegrova 399/2, 69701 Kyjov, identifikační číslo: 27674207, spisová značka C 50899 vedená u Krajského soudu v Brně, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://eshop.nastrojecz.cz/.

      

     I.            Úvodní ustanovení

     1.1.Tyto obchodní podmínky společnosti NÁSTROJE CZ, s.r.o., se sídlem Riegrova 399/2, 69701 Kyjov, IČO: 27674207, spisová značka C 50899 vedená u Krajského soudu v Brně, e-mailový kontakt: info@nastrojecz.cz, telefonní kontakt +420 515 553 611 (dále také jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávající a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávající (dále jen „e-shop“). Internetový obchod prodávající je prodávající provozován na webové stránce umístněné na webových stránkách - internetové adrese https://eshop.nastrojecz.cz dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní e-shopu“).

     1.2.Tyto obchodní podmínky prodávající se vztahují na případy, kdy kupujícím je spotřebitel, přičemž spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále též jako „spotřebitel“) uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

     Avšak tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávající, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

     1.3.Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. ledna plně nahrazují předchozí obchodní podmínky prodávající. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro uzavřenou smlouvu je však platné znění obchodních podmínek, které se stalo součástí uzavřené smlouvy, ledaže kupující bude se změnou obchodních podmínek souhlasit.

     1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky i kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. Stejně tak veškerá jednání, směřující k uzavření kupní smlouvy a obchodních podmínek, vedou prodávající a kupující v českém jazyce.

     1.5.Práva a povinnosti mezi prodávající a kupujícím se řídí vždy právním řádem České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního (zahraničního) prvku. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

     1.6. Koupě zboží, přičemž zbožím se rozumí vše, co může kupující nakoupit na e-shopu prodávající, je možná jen přes webové rozhraní e-shopu.

     1.7.Na e-shopu prodávající také poskytuje přístup k hodnocení zboží provedené jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťuje a kontroluje prodávající tím, že propojuje hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidí prodávající i propojené ID objednávky, kdy tak je prodávající schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

     1.8. Při nákupu zboží je kupující povinen poskytnout prodávající správné a pravdivé informace. Přičemž v objednávce, která je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy na zboží s prodávající, bude tyto poskytnuté informace prodávající považovat za správné a pravdivé.

      

     II. Uživatelský účet

     2.1.Na základě registrace kupujícího prostřednictvím e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět koupi zboží (dále jen „uživatelský účet“).

     2.2.Při registraci a při nákupu zboží je kupující povinen uvádět vždy správně a pravdivě údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně vždy aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávající považovány za správné a pravdivé.

     2.3.Přístup k uživatelskému účtu, který je účtem osobním, je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, a tyto nikomu neposkytovat. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

     2.4.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávající, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, a to včetně těchto obchodních podmínek.

      

      

     III.Uzavření kupní smlouvy

     3.1.Kupní smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující, a kdy tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradí kupující za používání těchto prostředků, tedy prodávající nejsou účtovány žádné další náklady nad rámec celkové ceny. Odesláním objednávky souhlasí kupující s tím, že využívá prostředky komunikace na dálku.

     3.2.Při objednávání zboží a uzavírání kupní smlouvy je prodávající mimo jiné kupujícímu uváděna:

     -        Cena, což je finanční částka, kterou bude platit kupující za zboží,

     -        Cena za dopravu, což je finanční částka, kterou bude hradit kupující za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení, a kdy tato platí pouze pro dodání zboží v rámci území České republiky,

     -        Celková cena, jež je součtem ceny a ceny za dopravu, jakož zahrnuje i případný poplatek za likvidaci elektroodpadu,

     -        Daň z přidané hodnoty, označená dále také jen DPH, stanovená ve výši platných právních předpisů k ceně zboží,

     -        Faktura, která je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu.

     3.3. Pro objednání zboží vytvoří kupující objednávku na webovém rozhraní e-shopu (dále jen objednávka). Objednávkový formulář prodávající obsahuje zejména tyto následující údaje, kdy tyto bude zadávat kupující v rámci tvorby objednávky v uživatelském prostředí e-shopu:

     -        Informace o nakupovaném zboží, kdy kupující na e-shopu označí zboží o nějž má zájem  tlačítkem „ Přidat do košíku“

     -        Informace o ceně, ceně za dopravu, celkové ceně, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží,

     -        Identifikační a kontaktní údaje kupujícího, které slouží k tomu, aby zboží mohlo být doručeno, tedy zejména jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

     3.4. Před odesláním objednávky prodávající je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, jakož i měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávající kliknutím na tlačítko „Objednávám s povinností zaplatit“. Po provedení kontroly objednávky kupujícím, prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávám s povinností zaplatit“, je objednávka dokončena. Před stiskem tlačítka „Objednávám s povinností zaplatit“, musí ale kupující ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné.

     3.5.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky od kupujícího toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí zprávou odeslanou na kupujícím v objednávce zadanou e-mailovou adresu. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením objednávky prodávající kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy. V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny prodávající.

     3.6.Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (zejména v množství zboží, výše celkové ceny, ceny za dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo i telefonicky).

     3.7.Pokud nastane případ, kdy prodávající nemůže kupujícímu potvrdit objednávku, zejména nastane-li situace, že zboží není dostupné nebo v případě objednání nikoliv běžného množství kusů zboží, než kolik je ze strany prodávající umožněno, bude kupující kontaktován prodávající zasláním nabídky na uzavření kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. V tomto případě je kupní smlouva uzavřena ve chvíli potvrzení nabídky prodávající kupujícím.

     3.8.V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávající při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinna dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka oproti objednávce se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o jejím přijetí kupujícím na elektronickou adresu prodávající.

      

      

     IV. Cena zboží a platební podmínky

     4.1.Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

     4.2.Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

     4.3.Platbu celkové ceny prodávající požaduje po kupujícím po uzavření kupní smlouvy a před předáním zboží, pokud není uvedeno výslovně jinak. Platbu celkové ceny může kupující provést následujícími způsoby:

     -   v hotovosti v provozovně prodávající určené k výdeji zboží,

     -    v hotovosti na dobírku v místě vyzvednutí určeném kupujícím v objednávce,

     - bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávající určené k výdeji zboží, 
     -
      bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 212924416/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s. (dále jen „účet prodávající“).

     4.4.V případě bezhotovostní platby na účet prodávající je kupující povinen při úhradě celkové ceny uvést variabilní symbol platby, který bude zaslán s potvrzením objednávky na elektronickou adresu kupujícího. V případě bezhotovostní platby, je celkové cena splatná do tří dnů od zaslání potvrzení objednávky, kdy je závazek kupujícího uhradit celkovou cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

     4.5.Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu nebo jinou obdobnou platbu, pokud není dále stanoveno jinak. Úhrada celkové ceny před odesláním zboží není zálohou. Záloha na úhradu celkové ceny může být ze strany prodávající vyžadována v případech, kdy je u zboží uváděno, že „zboží je na cestě od dodavatele“.

     4.6. Prodávající je oprávněna, zejména v případě, že ze strany kupujícího je objednáváno zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího, požadovat uhrazení celkové ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

     4.7.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávající kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

     4.8.Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby, zpravidla nejpozději do 30-ti dnů. Předpokládaná doba doručení zboží bude sdělena kupujícímu v potvrzení objednávky. Doba doručení uvedená v těchto obchodních podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně kupujícím, bude vždy o možnosti vyzvednutí zboží kupujícím prodávající informovat prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.

     4.9.Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celkové ceny zboží (viz. článek 3.2. obchodních podmínek), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

     4.10.       Faktura bude prodávající vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem DPH.

     4.11.       Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

      

     V. Přeprava a dodání zboží

     5.1. Způsob dodání zboží

     V případě, že je způsob dopravy pro dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

     Kupující si může při provádění objednávky zvolit i způsob dodání zboží osobním odběrem v některé prodejně prodávajícího, přičemž konkrétní prodejnu musí kupující vybrat při provádění objednávky.

     a) Osobní odběr zboží kupujícím je možný v prodejnách na adrese:

     Dobruška, Křovická 1047, CZ-518 01 Dobruška, Tel.: +420 491 615 788, Mobil: +420 606 086 884,
     E-mail:
     dobruska@nastrojecz.cz

     Bučovice, Nádražní 560, CZ-685 01 Bučovice, Tel.: +420 515 553 603, Mobil: +420 775 380 844,
     E-mail:
     bucovice@nastrojecz.cz

     Lanškroun, Nádražní 1, CZ-563 01 Lanškroun, Tel.: +420 491 615 787, Mobil: +420 727 955 130,
     E-mail:
     lanskroun@nastrojecz.cz

     Plzeň, Sladkovského 449/7, CZ-326 00 Plzeň, Tel.: +420 373 700 675, Mobil: +420 722 928 400,
     E-mail:
     plzen@nastrojecz.cz

     b)  doručení prostřednictvím dopravní společnosti PPL CZ, na místo uvedené při objednání jako „dodací adresa“

     5.2.Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto skutečnost neprodleně oznámit dopravci i prodávající. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněné manipulaci a neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

     5.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.

     Pro případ, že kupující zboží nepřevezme ( s výjimkou případů dle článku 5.2. obchodních podmínek) není toto odstoupením od kupní smlouvy, přičemž právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodů podstatného porušení kupní smlouvy kupujícím, vzniká pouze prodávající. Odstoupení od kupní smlouvy, bude-li prodávající učiněno, je účinné dnem doručení odstoupení kupujícímu. Odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na nárok na zaplacení ceny za dopravu kupujícím prodávající, případně nárok na náhradu škody, pokud tato vznikla. 

     5.4.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávající, jsou-li prodávající vydány, přičemž s nimi musí být kupující seznámen.

      

     VI. Odstoupení od kupní smlouvy

     6.1.Prodávající je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy z důvodů, které stanoví zákon a tyto obchodní podmínky.

     6.2.Kupující, který je spotřebitel, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

     6.3.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Případné odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího musí být prodávající oznámeno písemně, na adresu jeho sídla či provozovny doporučeným dopisem. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat i na adresu elektronické pošty prodávající: objednavky@nastrojecz.cz.

     6.4.Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

     6.5.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující, který je spotřebitel, využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávající. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávající uvedenou v těchto obchodních podmínkách objednavky@nastrojecz.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete na webové stránce na https://eshop.nastrojecz.cz v rubrice Ke stažení.

     6.6.Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen prodávající vrátit zboží bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávající na adresu NÁSTROJE CZ, s.r.o., Výrobní závod a centrální sklad Ždánice, areál Šroubárny Ždánice, Nádražní 418, CZ-696 32 Ždánice. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

     6.7.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal.

     6.8.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.3. obchodních podmínek kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se kupující se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že kupujícímu prodávající ještě nevrátil cenu, je prodávající oprávněna pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení ceny. Zboží musí kupující vrátit prodávající s příslušenstvím a návody, v původním stavu a je-li to možné, v původním obalu.

     6.9.Při zasílání zboží prostřednictvím přepravce je kupující povinen zabezpečit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

     6.10.       Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

     6.11.       Prodávající může také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace.

     6.12.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávající a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávající vrátit i poskytnutý dárek.

      

      

     VII. Práva z vadného plnění

     7.1.Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 4.9. obchodních podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

     a)     odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

     b)     je vhodné k účelu, pro který ho kupující požadujete a s nímž prodávající souhlasil;

     c)     je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

     d)     je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;

     e)     množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávající, zejména reklamou nebo označením;

     f)      je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a

     g)     odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, a to tak jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách a které byly prodávající kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy.

     7.2.Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

     7.3.V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1., může kupující takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu prodávající uvedenou u identifikačních údajů prodávající, případně osobně na adrese prodejen uvedených v čl. 5.1. písm. a) obchodních podmínek  Pro reklamování zboží může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávající, který je přílohou obchodních podmínek, případně online formulář na https://eshop.nastrojecz.cz/ v rubrice Ke stažení. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávající změnit. Reklamaci vyřídí prodávající v souladu s kupujícím uplatněným právem z vadného plnění.

     7.4.Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:

     a)   na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady; nebo dodáním chybějící části zboží; nebo

     b)   na odstranění vady opravou zboží,

     ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

     7.5.Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

     7.6.Dále má kupující právo na:

     a)   přiměřenou slevu z ceny; nebo

     b)   odstoupení od smlouvy,

     jestliže:

     a)     odmítne prodávající vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;

     b)   se vada projeví opakovaně;

     c)   je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

     d)   je z prohlášení prodávající nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

     7.7.Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží kupujícímu v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

     7.8.V případě, že si vadu zboží způsobil kupující sám, práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží.

     7.9.Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

     7.10.       Při uplatnění reklamace vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

     a)     datum, kdy byla reklamace uplatněna;

     b)   obsah reklamace;

     c)   jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;

     d)   kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

     7.11.       Nedohodne-li se prodávající a kupující na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace prodávající odstraní vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

     7.12.       O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem, kdy kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího prodávající vrátit původní zboží, kdy náklady na toto vrácení však hradí prodávající.

     7.13.       V případě, že je kupující spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

      

     VIII.      Další práva a povinnosti smluvních stran 

     8.1.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

     8.2.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

     Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line, nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

     8.3.Vyřizování případných stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@nastrojecz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

     8.4.Prodávající je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

     8.5.Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávající, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

      

     IX.   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies, doručování

     9.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami prodávající na elektronickou adresu kupujícího, pokud v rámci objednávky zboží zvolí, že chce odebírat newslettery.

     9.2.Při prvním otevření webových stránek prodávající bude kupující vždy informován o používání cookies a má možnost se rozhodnout, zda svůj souhlas udělí či nikoliv. Kupující si také přímo ve svém zařízení může upravit nastavení webového prohlížeče pro webové stránky, kde může cookies omezit nebo zcela zablokovat. Všechny moderní prohlížeče mají ve výchozím nastavení cookies automaticky nastaveny jako aktivní, pokud nebylo zvoleno jinak. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies.

     9.3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

     9.4.Oznámení, týkající se vztahů prodávající a kupujícího, zejména nahlášení reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy, se doručují zejména elektronickou poštou na příslušnou kontaktní adresu druhé strany (uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na webové stránce v případě prodávající, v případě kupujícího pak uvedenou v objednávce či uživatelském účtu kupujícího).

     9.5. Běžnou korespondenci si smluvní strany mohou také vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávající.

      

     X.  Závěrečná ustanovení

     10.1.       Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

     10.2.       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není přístupná.

     10.3.       V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, kdy pak má prodávající i kupujícím právo od smlouvy odstoupit.

     10.4.       Všechna práva k webovým stránkám prodávající, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávající. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávající.

     10.5.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

     10.6.       Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

     10.7.       Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy který naleznete na: https://eshop.nastrojecz.cz v rubrice Ke stažení. a pro reklamaci zboží, který naleznete na: https://eshop.nastrojecz.cz v rubrice Ke stažení.

     10.8.       Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávající ke dni odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

      

      

     V Kyjově dne 6. ledna 2023

     NÁSTROJE CZ, s.r.o.

      

      
     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později